Sunday, January 30, 2005

The latest poster in Me'ah She'arim. You saw it here first.

גילוי דעת

הובאו לפנינו כמה חיבורים מאת חכם אחד ונזדעזענו עד עומק נפשנו שהנה ספרים אלה מלאי כפירה ומינות סילופים וזיופים וכו' ר"ל. אוי לנו שכך עלתה בימינו! ונביא דוגמאות אחדות רק למען הסר מכשול משער בת רבים וכל הקורא דברים אלה ח"ו יקרע קריעה

הרי גמרא מפורשת היא שכל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רחב טפח וכבר כתבו במס' עירובין יד. בתוס' ד"ה והאיכא משהו שהחשבון מצומצם. והנה בא חכם זה וכותב ב"פירושו" למשנה במס' עירובין שיחס קוטר העיגול להיקפו אינו ידוע ר"ל והנה ידוע גם ידוע שהוא שלש בצמצום! ואם נעלם מעיניו גמרא מפורשת ר"ל מה יש לו לצרף כל העולם לבורותו [
ומה שהקשו שלכאורה ע"פ מדידה נראה שהמספר שלש אינו מדויק אינה קושיא כלל שהא בעיגולים דידהו והא בעיגולים דידן ותו שאפשר שנשתנו טבעי העיגולים ומ"מ אין לנו אלא דברי חכמינו שהם הם המורים לנו על שמאל ימין וכו] י

ואם לא די בכך חכם זה רומז בכמה מקומות שהעולם הוא "עגול ככדור" נגד כמה וכמה סוגיות הש"ס וכדברי השבות יעקב (בחלק ג סימן כ): כי היא חכמתכם מכלל דאינהו לא ידעו הדבר על בוריו ואיך נלמד מספריהם וכן עיקר דבריהם בנוים שהעולם הוא ככדור נגד משמעות סוגיא דש"ס דידן רפ"ב דחגיגה דקאמר אידי ואידי חד שיעורא הוא וכמבואר בדברי הרא"ם פרשת ואתחנן וביפ"ת בראשית פ"ח דף נ"ב ובדרשות הראנ"ח ריש פ' בראשית ובספר ברית שלום שם עכ"ד והרי הדברים פשוטים הם שאם נאמר כדברי הסכלים שהעולם ככדור איך לא יפלו אלה שכביכול יושבים בצד השני ואיך ילמדו תורה ללא שמש והדברים ברורים ואין טעם להאריך בזה

והנה פשוט שחכם זה לא אמר מה שאמר אלא כדי לפגוע בעולם התורה כפי שהוא העיד על עצמו ר"ל כשיצא בשצף קצף נגד הכוללים שהם חיינו ואורך ימינו והנה הוא כותב ר"ל במה שהוא מכנה "הלכות תלמוד תורה" כביכול (ג:י): כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת ע"כ. אוי לאזנים שכך שומעות! אוי לעינים שכך רואות! י

והשי"ת יחוס עלינו ויערה רוח טהרה שתימלא ארץ דעה וכו

החותם מתוך כאב לב ובתקוה שהמפיץ דברי הכפירה והמינות ישרוף כל כתביו ויפרסם ברבים שהוא חוזר מכל זה

מיכל יהודא טורקאמאדע

8 Comments:

Blogger mnuez said...

Ah mechaya, I didn't have this much hanaah since that shtick heyring at the kiddish this past shabbos.

As for the kollel bit, have you seen waht he writes in his peirush to avos on d'ishtamesh b'taga chalaf (4:5 I think)?

Quite fiery.Ben, you Are the best ~ when I criticize, it's only because I love (that's what my rabbeim told me through two decades of Yeshiva - pretty regularly ;-)

4:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

This type of diatribe is not unfamiliar in very, very remote circles. Three things make me suspicious of its accuracy though.

1) The tosfos in Eruvin is easily answered within halacha, within the same mishna. Since, with circles we square it off and say "niskar hapinos", 3 is sufficient for approximation. In the case of the "yam mutzak", they were not dealing with a perfect geometric circle, nor with the case of the scrolls in Baba Basra, see there. Tosfos can be answered with any of these.

2) The "why don't we fall off" question is conceded many times within frum authorities. The shape of the Earth is thoroughly conceded to spherical. See Rashi on Yishaiah Divrei Hamaskhil "Chug HaAretz".

3) The signature (small print) on the post is a Rabbi Torquemada. The name seems too telling in this case.

I'm not saying this isn't so. Certainly in reactionary circles one might find such attitudes. Just given the facts above, it is suspicious.

8:21 PM  
Blogger mnuez said...

Anonymous, lemme help you out a bit with two tips:

1. Ben's got a great sense of humor

2. next time you're in the Beis, have a look at some of the sforim there that don't seem to get that much usage. Oh, they're venerated alright, but for some reason, no one ever seems to read them - or at least not certain parts of them that don't deal with chovel umazik or iyshus.

Now, empowered with these two bits of info, read over the meah shearimdikeh poster.

mnuez

12:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

I just knew Torquemada had to be a Jew. Thanks for confirming it!

6:31 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ben,
Purim isn't for a few weeks. I see you're already "in the mood". :)

9:16 PM  
Blogger Simon said...

This is brilliant! Thank you. I'm still laughing at
"אפשר שנשתנו טבעי העיגולים"

8:49 AM  
Anonymous Anonymous said...

NEBACH
WHO DO YOU THINK YOU ARE
THERE ARE ANSWERS TO ALL THE SHVERE CHAZALS AND YOUD FIND THEM IF YOU ONLY CARED

12:16 AM  
Anonymous not yoeli said...

nebach nebach nebach

8:22 PM  

Post a Comment

<< Home